Objectius

– Conscienciació social de la problemàtica de la Fibromàlgia i la Síndrome fatiga crònica.
– Obtenció de fons per col·laborar en la realització de projectes de investigació en Fm i Sfc.
– Foment i promoció de la investigació en Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.

 

Projectes seleccionats a finançar per la subhasta

FIBROMIALGIA

Banc ADN de Fm i Sfc: Immortalització de les línies cel·lulars de 100 pacients mitjançant l’obtenció de línies cel·lulars linfoblastoides

La col·laboració entre el Banc Nacional d’ADN i la Fundació FF va començar en 2006, amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament de línies de recerca en aquestes malalties que puguin millorar el coneixement dels seus mecanismes fisiopatològics. Per aquest motiu, el Comitè Científic ha cregut necessari potenciar el desenvolupament d’un Banc de DNA de pacients afectats d’aquestes malalties i dels seus familiars de primer grau, amb les màximes garanties en la identificació i definició de les característiques dels pacients, familiars i controls dels quals s’obtindran les mostres, rigurositat en l’obtenció i emmagatzematge del DNA genòmic i seguretat en el compliment de les normes ètiques i legals per dur a terme aquest procés.

Les línies cel·lulars seran seleccionades entre les existents en la col·lecció del Banc i s’efectuarà sobre la base de criteris genètics, neuropatològics i clínics, definits per membres del Comitè Científic de la Fundació FF rellevants en cadascuna d’aquestes àrees (Drs. X. Estivill, J.Serra, A. Collado,…) i posteriorment seguirà un procés d’aprovació pels Comitès Científics del Banc Nacional d’ADN i de la Fundació.

 

Més informació sobre el projecte: pdf

logos-fm 

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

Caracterització immunològica del Síndrome de Fatiga Crònica/Encefalomielitis Mialgica (SFC/EM): Estudi multicèntric de tres cohorts internacionals

L’anàlisi de marcadors immunològics és de vital importància no només per al diagnòstic sinó també per la elucidació de l’etiologia de la malaltia.

Estudis previs, així com altres treballs recents, han identificat un petit nombre de marcadors amb potencial valor diagnòstic. No obstant això, la seva validació necessita estudis de major grandària i multicèntrics. Aquest és el principal objectiu d’aquest estudi, que proposa el primer estudi europeu de marcadors immunològics en SFC.

Com a continuació als estudis previs realitzats pel grup d’investigació d’IrsiCaixa, es planteja avaluar el fenotip i la funció de les cèl·lules implicades en la immunitat innata i adaptativa en pacients amb SFC/EM reclutats a Barcelona (Espanya), Londres (Regne Unit) i Oslo (Noruega). Seran inclosos un total de 90 pacients afectes de SFC/EM i 90 controls sans no fatigats.

Més enllà dels objectius científics, el projecte té altres valors afegits, ja que permetrà consolidar la col·laboració existent entre els dos centres que ho proposen i, a més, permetrà donar un impuls rellevant a la creació d’un grup de treball europeu sobre SFC/EM, una iniciativa en procés de gestació i freturosa actualment finançament.

Més informació sobre el projecte:  pdf

logos-sfc